សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសួរសុខទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រៃវែង
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
ព្រឹកនេះ សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ និង អ្នកម្នាង បានយាងសួរសុខទុក្ខ ជាមួយប្រជារាស្ត្រ ប្រមាណ ជាជាង២០០០នាក់ នៅក្នុងស្រុកចំនួន២ គឺស្រុកព្រះស្តេច ស្រុកពាមជ័រ ខេត្តព្រៃវែង ព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨។