គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច បកស្រាយបំភ្លឺចំពោះការចោទប្រកាន់ ថារាស្រ្តរង ទុក្ខ ដោយសារការចែក អំណាចឆ្នាំ៩៣
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦